Warunki zabudowy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Przed rozpoczęciem budowy musimy wykonać wiele czynności przygotowawczych, w tym uzyskać kilka niezbędnych dokumentów. Przeznaczenie działki jest w pewnym stopniu zdeterminowane ustaleniami, jakie zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan zawiera pewne decyzje co do przeznaczenia terenów, zawiera linie rozgraniczające sąsiednie obszary o zróżnicowanych funkcjach i o innym przeznaczeniu. W planie ustala się również drogi publiczne, place, ulice i linie rozgraniczające, a także określa sie tereny, na których realizowane będą cele publiczne. Plan zagospodarowania przestrzennego to bardzo ważny dokument, na jego podstawie wydaje się warunki zabudowy dla konkretnych działek i inwestycji. Decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje gospodarz terenu, czyli przede wszystkim wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W określonych przypadkach jest to wojewoda lub dyrektor właściwego miejscowo urzędu morskiego. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy ze strony inwestora jest podstawą do rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji. Wniosek powinien zawierać istotne dane niezbędne do wydania prawidłowej decyzji. Trzeba opisać granice działki, załączyć mapę działki i działek przyległych. Powinien zawierać również informacje o sposobie zagospodarowania terenu, charakterystykę zabudowy oraz zagospodarowania działki. Należy także określić wpływ, jaki może mieć inwestycja na środowisko naturalne, a czasem konieczna jest ocena oddziaływania inwestycji na środowisko. Dobrze przygotowany wniosek może być rozpatrywany i jest podstawą do wydania decyzji. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy to podstawa do dalszych prac przygotowawczych, projektowania domu.Przekłada warunki narzucone przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na warunki miejscowe inwestycji. To co powinna zawierać decyzja jest ustalone w ustawie. Warunki podane w decyzji są wiążące dla inwestora, a zwłaszcza dla projektanta wykonującego projekt budowlany. Czy są one przestrzegane, to jest zweryfikowane przed wydaniem pozwolenia na budowę. Jeżeli projekt zawiera uchybienia, pozwolenie na budowę może nie być wydane.

Author:

Related Post

top